Referat af Generalforsamlingen 2021

1. november 2021

Antal deltagere: 28

 

Referent: Karina Christensen

 

Dagsorden

 

 1. Valg af stemmetællere

 

Vibeke Christensen og Linette Grim

 

 1. Valg af dirigent

 

Christian/Bassemand

 

Generalforsamlingen er varslet i tide og vi er beslutningsdygtige.

 

 1. Formandens beretning til godkendelse

 

Formandens beretning

2020 blev et mærkeligt år, nu sidder vi sågar også et godt stykke inde i 2021 af samme grund. Det vidste vi jo egentlig godt det ville blive. Til trods fik vi dog afholdt 6 bestyrelsesmøder, desværre var emnet typisk ”vi bliver nødt til at aflyse”. Begge arrangementer i 2020 måtte aflyses pga. pandemien. Af samme grund så vi ikke meget til hverken sommerfest eller juleafslutning dette år. Vi må have lidt ekstra til gode næste gang tænker jeg.

Af denne grund kørte foreningen primært status quo. Det var på meget lavt blus over hele linjen, og sammenholdt med at jeg blev lidt presset på jobbet og hjemmefronten, lykkes det også mig at glemme et møde her og der. Men så var det jo godt at se at bestyrelsen kunne fungere uden. Nu er der kun 4½ år til knægten kan være med, i øvrigt 😉

Kommunen dikterede at tilskud kunne søges på baggrund af seneste ”normale” års medlemstal. Dette var heldigt nok for os, idet vi ellers havde været hårdt ramt med vores måde at køre kontingent/medlemstal.

Tak til alle for at holde ud i øvrigt, og til dem som trods corona-pause ikke har ligget på den lade side.

Sidst men ikke mindst tager jeg lige lidt tidligt hul på 2021 idet vi nu her til generalforsamlingen lidt forskudt, og nu igen er i stand til at afholde et event. Pt. kunne det tyde på at påsken skulle være fredet denne gang. Så som altid, lad os gøre nogle gode erfaringer denne gang, og arbejde på et godt stort lan til påske! Sæt i gang!

 

Rasmus Besnier Jensen 23-10-2021

 

Beretningen blev godkendt.

 

 

 1. Regnskabsaflæggelse til godkendelse

 

Peter fortæller at pga. det mærkelige år, så er det eneste anderledes i regnskabet, at der er flyttet nogle få kontingenter fra 2020 til 2021.

 

Regnskabet ligger på forum, der er også et link på facebook.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 

Der var kommet et forslag til vedtægtsændring, men det kom for sent, så behandles ikke.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

 

Vi bevarer kontingentet som det er 200kr. pr. halvår.

 

 1. Godkendelse af budget

 

Budgettet for 2021 vil være identisk med det fra 2020 og blev godkendt.

 

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7.1

 

Christer Modin er på valg, genopstillede og blev genvalgt.

Karina Christensen er på valg, genopstillede og blev genvalgt.

Susanne Zackariassen trak sig, men bibeholder sine udvalg.

 

Jonatan Grim stillede op og blev valgt.

 

 1. Valg af 2 suppleanter

 

Claus Pedersen genopstiller

Martin Berdin genopstiller

 

Gustav Rugaard opstiller

Vibeke Christensen opstiller

Shik/Henrik Schwedler opstiller

Vi skal kun bruge 2 suppleanter, så der blev afholdt valg.

 

Blank 1 stemme

Vibeke/Madeline 1 stemme

Martin 2 stemmer

Gustav 3 stemmer

Claus 22 stemmer

Shik/Henrik 25 stemmer

 

Shik/Henrik og Claus blev valgt.

 

 1. Valg af en revisor og en revisor suppleant i henhold til § 8.5

 

Brian genopstillede og blev valgt

 

 1. Valg af udvalgsformænd

 

Turudvalg: –                        Bestyrelsen

Konkurrenceudvalg:           Christer

Strømudvalg: –                    Shik/Henrik Schwedler

Netværksudvalg:                Grim

Kantine/køkkenudvalg:      Sanne
Internetudvalg:                   Rasmus
Webudvalg:                        Grim
Filmudvalg:                        Shik/Henrik Schwedler
Lokalebooking:                  Rasmus
Aktivitetsudvalg:                Claus
Serverudvalg:                     Shik/Henrik Schwedler

Kiosk:                                 Sanne

Konsoludvalg:                    Sanne

PR:                                      Karina

Sponsor/fonde                    Claus

 

 1. Eventuelt

 

Der er forslag om ny grill og afholdelse af banko event.

Forslag om lune baconsnacks.

 

Forslag om noget ”sødt” i kiosken.

 

Forslag om steamgavekort i præmierne.

 

Ris: Nødbelysning i sovesalen.

 

Forslag et lod til dem der deltager i generalforsamlingen.

 

Muligheden for at streame og ikke sidde alene.

 

Forslag om fibernet

 

Mulighed for en ekstra toastmaskine.

 

Mulighed for” vanddunk” i hallen.

 

Ros: klapsalve for vores indsats.

 

 

 

Dirigenten takker for go ro og orden.